Degnetoftens historie

Degnetoften blev færdig i 1977

I den anledning udkom en folder ” Degnetoften 20 år “

KFUM-Spejderne, i Ribe-Hviding gruppe der ejer Degnetoften, har et gruppeblad kaldet VÆGTEREN. Dette blad bragte i 1997 en række artikler om bygningen af Degnetoften.

Disse artikler er samlet i dette lille hæfte, så interresserede kan danne sig et samlet indtryk af det kæmpe arbejde, der ligger bag dette byggeri.

God fornøjelse

Venlig hilsen.
Husinspektøren

Gruppebladet VÆGTEREN
Ribe-Hviding gruppes gruppeblad VÆGTEREN har eksisteret siden 1957.

Bladet udkommer 10-11 gange om året.

Bladet udgives i 350 eksemplarer

DEGNETOFTENS HISTORIE
Spejdercentret Degnetoften blev indviet for 20 år siden – den 31. maj 1977. Et fuldt moderne spejdercenter på 331 m² med plads til 56 overnattende personer var klar til udlejning.
Forud for denne dag var gået adskillige års hårdt frivilligt arbejde

Starten
I efteråret 1973 påbegynder KFUM-Spejderne i Ribe (senere Ribe-Hviding) opførelsen af et spejdercenter på Degnetoften. Det er en gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Allerede i 1965, da gruppen holdt indvielse af Spejderhuset på Engvej i Ribe, melder de første tanker sig om at bygge en lejrhytte i en passende afstand fra byen. Inden for en afstand på 30 km. findes nemlig ikke nogen egnet hytte, der kan tage bare nogenlunde store spejdertroppe.
I 1969 begynder planerne at tage form. Byggeudvalget bliver nedsat med H.S. Taumann og Lauritz Nissen-Schmidt fra grupperådet samt gruppeleder Knud Jensen. Udvalget har fundet en ualmindelig smuk og egnet grund, Degnetoften, i V. Vedsted. Kommunen, som ejer grunden, viser os den store velvilje ikke blot at lege os den mod symbolsk leje; men også at give os et tilskud på 25.000 kr. til opførelse af et hus. Senere lægger undervisningsministeriet yderligere 20.000 kr. til. Med de penge, gruppen i øvrigt havde fremskaffet, er byggefonden nu på ca. 75.000 kr. Der er imidlertid endnu et godt stykke vej tilbage, idet hele byggeriet som udelukkende udføres som selvbyggeri, er budgetteret til 185.000 kr.
Der bliver arrangeret bankospil, lavet og solgt murankre og lysestager, der bliver slået reb, spejderjul og lodsedler.
Et hav af godkendelser !
Men selv om økonomien er nogenlunde, er det med godkendelser næsten en umulighed:
Først venter vi til kommunesammenlægningen i 1970. Først da vil kommunens kulturudvalg behandle sagen, og efter et møde på selve grunden med kulturudvalget og fredningsplansudvalget, beslutter Ribe byråd at vi kunne leje arealet ved Degnetoften på 3600 m² for en periode af 49 år og med en årlig leje på 50 kr.
Den 19. januar 1972 meddeler fredningsplanudvalget af de intet har at indvende mod at der rejses en lejrbygning.
Den 25. februar 1972 meddeler Ribe amts tekniske udvalg, at man kan stille bygningstilladelse i udsigt i henhold til love om by- og landzoner.
I foråret 1972 afløses H.S. Taumann af Kirkegård Jensen, Ribe, senere Aage Andersen, Ribe og endelig indtræder tropleder Villy Enemærke for at stå for selve projektets udførelse.
Den 14. maj 1973 meddeler Ribe amtsråds tekniske udvalg tilladelse til opførelse efter loven om by- og landzoner.
Den 10. juli 1973 meddeler Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds godkendelser af projektet.
Den 24. juli 1973 meddeler Ribe kommunes bygningsinspektorat principiel bygningstilladelse – dog betinget af at landvæsenskommissionen skal godkende spildevandsafledningen.
Den 28. august 1973 godkender sundhedskommissionen projektet.
Den 31. august 1973 meddeler sundhedskommissionen vandindvindingsret til projektet.
Den 7. september 1973 vedtager grupperådet at igangsætte projektet – selv om landvæsenskommissionens godkendelse af spildevandsafledningen endnu ikke foreligger.Igangsætning af byggeriet.
Den 6. og 7. oktober 1973 udgraves renderne til fundamentet. Da førnævnte godkendelse endnu ikke foreligger må arbejdet standses.
I slutningen af november foreligger tilladelsen og arbejdet kan fortsætte.
Den 24. og 25 november lykkes det – trods bidende kulde med blæst – at få støbt det meste af fundamentet under jorden. I Danmark var der forbud mod at køre i private biler om søndagen, så byggeholdet blev transporteret i Taxa til Degnetoften.
1. og 2 december 1973 stoppes arbejdet. Det fryser for hårdt til at støbe.
Den 8. og 9 samt 15. og 16 december afsluttes støbearbejdet for forskallingsarbejdet påbegyndes og der fyldes beton i støbekasserne. Beton blandes ved hjælp af en gammeldags blandemaskine. Vandet hentes fra bækken ved hjælp af en motorpumpe og ved selv at blande betonen og bruge støbekasser i stedet for fundamentblokke, spares mange penge.
I januar 1974 afsluttes fundamentstøbningen og udgravningen af jordlaget inde i bygningen påbegyndes med hjælp fra en traktor.
I februar 1974 slår vi søm i spær, så vi er grønne i hovedet. Ved fastelavnsweekenden den 23. – 24. februar får vi hjælp fra forældre, der alligevel er derude – og der samles 64 spær.

Rejsegilde
I marts 1974 rejses gavle og vægskelet. Der støbes fundamenter til skillevægge og murerarbejdet påbegyndes.
I april 1974, hvor Hviding og Ribe grupper iøvrigt bliver sammenlagt, mures der fortsat på skillevægge og i slutningen af april anbringes samtlige 64 spær på væggene og det meste af hovedfløjen rejses.
Den 27. april 1974 holder vi rejsegilde.
Gruppens blæseorkester underholder og de sidste spær rejses. Gruppeleder Knud Jensen fortalte de mange fremmødte forældre om arbejdet. Tropleder Villy Enemærke takker forældre, spejdere og andre for det arbejde, der allerede er udført, og håber, at endnu flere kan deltage i arbejdet. Viceborgmester Erik Rosenstand ønsker tillykke og fortæller om områdets tidligere funktion som sportsplads for skolen.

Seminarielektor Richard Jensen udtrykker sin glæder over den store aktivitet, der er sat i gang i gruppen.
Efter talerne underholder gruppens blæseorkester igen, og der kan købes kaffe, øl, vand og pølser.

Arbejdstimer ved rejsegildet:
Spejdere: 622 timer
Ledere: 705 timer
Grupperåd: 124 timer
Forældre: 32 timer
Andre: 26 timer
Ialt: 1.509 timer

Centeret begynder at “ligne” !
Efter sommerferien 1974 er det vestlige bade- og toiletrum pudset og det samme med fyrrum og viktualierum. Hele den indvendige kloak er udført.
Der er lagt tag på østfløjen og tagpålægningen fortsætter.
I slutningen af august 1974 er taget pålagt og opsætningen af blokhusbrædder på bygningen påbegyndes. Brædderne er forinden blevet imprægneret. Opsætningen forsætter i mange måneder.

Græstørv på taget !
Lørdag den 26. oktober er den hidtil største kraftanstrengelse på een dag !!
Græsset på en fodboldbane i Gredstedbro, hvor den nye Kongeåhal skal opføres, skal fjernes og lægges på taget af spejdercentret Degnetoften! Ved hjælp af en særlig maskine er plænen skåret i stykker på 40 x 100 x 6 cm.
Allerede kl. 7 er 3 lastbiler og 22 personer i sving. Tørvene fjernes – 1000 m² !!
De rulles sammen og transporteres til V. Vedsted.
Med denne kæmpeindsats lykkedes det at få alt flyttet inden kl. 15 om eftermiddagen. Denne dag udførtes i alt 152 arbejdstimer.
I løbet af de næste to week-ender i november blev tørvene lagt på taget. Først er der lagt grus på tagpladerne, dernæst græstørv med græsset nedad og til sidst græstørv ovenpå med græsset opad.
I januar og februar 1975 fortsættes med udvendig beklædning og der isættes vinduer. Vejen til Degnetoften er opkørt og repareres med murbrokker fra DUI huset ved diget.

Der rykkes “indenfor”.
De sidste af de 22 vinduer isættes, centralvarmekedlen installeres og arbejdet indendørs kan påbegyndes. Der installeres varmesystem i påsken. Der køres leca ind og støbning af gulve påbegyndes .
Efter sommerferien installeres eget vandværk (senere tilsluttet kommunalt vandværk) og gas og olieledninger indlægges.
Den 13. – 14. september 1975 afsluttes kloakarbejdet og olietank nedgraves. Taget ,der er medtaget af tørke, repareres.
Den 20. – 21. september støbes de sidste gulve færdige, 4 af yderdørene isættes og vi påbegynder opsætning af granrustik på lofter.
I oktober 1975 er et værelse næste beklædt, og vi kan danne os et indtryk af, hvordan et værelse kommer til at se ud.

Status ved årsskiftet 1975/76
Det meste af de udendørs arbejde er færdigt. Der mangler endnu inddækning af tagrender, pudsning af sokkel, færdiggørelse af vinduer og en del jordarbejde.
Indvendig koncentrerer arbejdet sig om at få opsat beklædning, granrustik, spånplader og blokskåner brædder.
I vestfløjen er alle spånplader opsat (een væg i hvert rum). Endvidere er alle lofter opsat og den øvrige vægbeklædning skrider godt fremad. Et rum er færdigt.
I østfløjen er lofterne opsat og man er begyndt med vægbeklædningen.
I salen arbejdes med loftet. I løbet af juleferien er vandrørene installeret. Varmeinstallationen er færdig takket være smed Voigt, og der er konstant varme på centret af hensyn til det meget træarbejde.

Spejdere: 1.431 timer
Ledere: 2.520 timer
Grupperåd: 268 timer
Forældre: 95 timer
Andre: 313 timer
Ialt: 4.627 timer

Foråret 1976 går med at slå søm i Degnetoften – som det blev sagt.

Afslutningen påbegyndes
I efteråret lægges klinker på ganggulvene, elarbejde afsluttes, tagudhæng gøres færdigt og muring af pejs påbegyndes af Ib Zoega.
Der arbejdes nu under pres, for Degnetoften er allerede udlejet for foråret 1977 !!

I julen 1976 påbegyndes indfatningerne i vinduerne og næsten alle fliser er nu opsat i baderummene kun gulvfliser mangler. Gardinerne er ved at blive syet, og nu arbejder vi også almindelige hverdagsaftener.
I påsken er den vestlige værelsesfløj færdig og hvert værelse udstyret med 6 køjer, 2 garderobeskabe, et stort bord og – senere – 4 taburetter.

De elektriske installationer er afsluttet og der arbejdes hårdt med de sidste “småting”.

INDVIELSE AF DEGNETOFTEN
Så lykkedes det ! Resultatet af 3½ års hårdt arbejde kan vi med glæde fremvise for gruppens forældre og spejdere, venner og byrådsmedlemmer.

Det bliver tirsdag den 31. maj 1977 kl. 18.30.

PROGRAM:
Kl. 17.30 – 18.30
Gruppens blæseorkester spiller.
Rundvisning i centeret.

Kl. 18.30
Medlem af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse Oscar Holst Jensen indvier spejdercentret.

Kl. 19.30
Vi serverer lidt spiseligt mod en beskeden betaling. Det er hidtil lykkedes at holde byggeregnskabet fri for udgifter til administration og fortæring.

Kl. 21.00
Flaget tages.

Spejdere: 1.723 timer
Ledere: 3.547 timer
Grupperåd: 674 timer
Forældre: 196 timer
Andre: 419 timer
Ialt 21/3 1977: 6.559 timer

Pejsestuen
Pejsestuen er møbleret med borde og stole til 70 personer. Stolene kan suppleres med taburetter fra soverummene.

Soverum
I hver af Degnetoftens 2 fløje findes 4 soverum med 6 køjer og 1 lederrum med 3 køjer. Herudover er der 2 køjer i kontoret – i alt 56 sovepladser. Udover køjerne, hvortil der skal medbringes lagen og sengetøj eller sovepose, er værelserne møbleret med garderobe, 1 bord og 4 taburetter.

Bad og toiletter
Til hver soverumsfløj hører et stort bade- og toiletrum. I hvert at disse rum findes 5 håndvaske, 5 toiletter og 2 separate bruserum. Lejerne medbringer selv toiletpapir.

Toiletterne er totalrenoverede i 2006 med nye skillerum, nye håndvaske, bruserum med gulvvarme, nyt look og ikke mindst varmt og koldt vand overalt.

Køkken
Køkkenet er udstyret med stort gaskomfur, 2x varmluftsovne, 2 x el-knive, 3 x elpisker, 1x stavblender, køleskab, skabsfryser, kaffemaskine og opvaskemaskine.
Køkkenet er renoveret og som nyt I 2001
Der er køkkengrej og service til 70 personer.
Lejerne medbringer selv viskestykker, karklude og gulvklude. I fyrrummet ved køkkenet findes rengøringsmidler.

Depotrum
For enden af hver soverumsfløj findes et depotrum, der indeholder 2 alm. støvsugere og 1 industristøvsuger.

Centeret

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977.

Centeret er placeret nordøst for landsbyen Vester Vedsted, der ligger 8 km. sydvest for Ribe. Man finder centeret ved at køre til Egebæk-Hviding ved hovedvej A11 syd for Ribe. Her drejes mod vest, hvor der er skiltet: V.Vedsted og Mandø. Ca. 4 km. mod vest ved indkørslen til V. Vedsted peger et skilt mod højre til Degnetoften.

Centeret ligger ved byens tidligere sportsplads. Arealet, der hører til de smukkeste i Sydvestjylland, er fredet, og der må normalt ikke etableres teltplads på arealet. På alle fire sider af de to tønder land findes gran-, fyr- og birketræer. Langs sydsiden løber en mindre bæk, V.Vedsted bæk.
Selve pladsen er bevokset med lyng og græs.

På Pladsen findes desuden 2 Shelters samlet ved et bålsted som frit kan benyttes. Benyttes shelters i forbindelse med et lejemål af Degnetoften indregnes de som overnattende på den blå afregningsseddel.

Centerbygningen er trefløjet og bygget af bjælker i blokhusprofil. Taget er dækket med græstørv. Indvendigt er granrustik det mest benyttede materiale. Pejsestuens vægge er dog beklædt med blokskårne, uhøvlede brædder.
Huset, der måler 331 m² med plads til 56 personer, er gennemisoleret og opvarmes med Luft/Vand Varmepumpe.
Spejdercenteret er derfor lige brugbart sommer og vinter.